Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHOREND BIJ DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST


Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden van gebruiker wordt verstaan onder:


Opdrachtgever

Ouders, voogden, verzorg(st)ers


Dienstverlener

Kinderopvang Kids-World V.O.F.


Opvangplaats

De plaats & verzorging die vereist is voor een kind van 0 – 12 jaar die verblijft in de kinderopvang. Hierbij geldt een minimale afname van 1 hele dag of twee dagdelen, met een maximum van 62,5 uur per werkweek.


Werkdagen, zijnde,

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag.

Niet zijnde,

a. Een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdagen

b. Extra feestdagen volgens CAO Kinderopvang (5 mei om de 5 jaar te starten in 2020)

c. Een calamiteitendag per jaar (datum jaarlijks nader te bepalen)


Huisregels

Het reglement waarin de regels & bepalingen van dienstverlener zijn uitgewerkt


Artikel 2 Overeenkomst

Dienstverleningsovereenkomst waarbij ouders, voogden, verzorg(st)ers van het kind tegen een aantal daarin genoemde uren, volgens de bepalingen in de overeenkomst een opvangplaats reserveren. Wijzigingen van uren worden in een nieuwe overeenkomst c.q. bijlage vastgelegd. Laatstgenoemde dient eveneens door beide partijen voorzien te zijn van een handtekening.

Voor de overeenkomst geldt:

a. een minimale afname van 40 weken per jaar per dag

b. voor de BSO een minimale afname van een middag per keer ingaande een half uur voor de laatste

         schoolbel.

c. Jaarlijks mag het contract 2x kosteloos worden gewijzigd. Daarna worden € 25,00 kosten in

         rekening gebracht.

d. Uren van de contracten gewijzigd kunnen worden tot en met 1 september van ieder jaar.


Artikel 3 Opvangplaats

Dienstverlener verplicht zich een opvangplaats tegen betaling ter beschikking te stellen ten behoeve van in de overeenkomst genoemd kind, en dit kind gedurende de daarin genoemde uren per week, op werkdagen, opvang en verzorging te bieden. Afhankelijk van de door dienstverlener te beoordelen roostertechnische mogelijkheden is het mogelijk dat het kind extra gebruik kan maken van kinderopvang buiten de overeengekomen uren tegen extra betaling.


Artikel 4 Betaling

Opdrachtgever verplicht zich het door haar verschuldigde bedrag maandelijks, uiterlijk op de 28ste van de maand, aan dienstverlener te voldoen op door dienstverlener aan te geven wijze. Dit is d.m.v. automatische incasso.

Artikel 5 Prijsaanpassing

Dienstverlener is gerechtigd de prijzen zoals vermeld in de overeenkomst, tussentijds aan te passen. De aanpassing geschiedt op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek en ontwikkelingen in de kinderopvang. De prijsaanpassing dient door dienstverlener een maand vóór ingangsdatum van het nieuwe tarief, schriftelijk aan opdrachtgever te worden medegedeeld.


Artikel 6 Niet vervulling opvangplaats

Indien de opdrachtgever de opvangplaats niet daadwerkelijk benut / vervult, is desondanks het volledig overeengekomen bedrag per opvangplaats aan dienstverlener verschuldigd, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand.


Artikel 7 Opzegging / (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk geschieden met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. 


De overeenkomst  eindigt van rechtswege – zonder dat (schriftelijke) opzegging door één der partijen noodzakelijk is in het geval dat:

- het kind de 4-jarige leeftijd bereikt

- het kind overlijdt

- het kind blijvend invalide wordt


Indien één der partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, niet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen / ontbinden, onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. Bij beëindiging als gevolg van “niet nakomen verplichtingen” of beëindigen contract en/of aan het einde van ieder belastingjaar is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde kosten.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

Dienstverlener heeft voor alle personeel en kinderen een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Dienstverlener sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade hoe ook genaamd, hoe ook ontstaan, welke niet valt onder de polisvoorwaarden van de genoemde verzekeringen.


Artikel 9 Huisregels

De bepalingen en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de huisregels van dienstverlener zijn op deze overeenkomst van toepassing.


Artikel 10 Geschillen

Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. In die gevallen waarin de overeenkomst niet voorziet, zullen partijen streven naar het bereiken van een oplossing in alle redelijkheid en billijkheid.


Wanneer uw kind(eren) aanwezig zijn bij Kids World, bent u akkoord gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden en het contract van het kind. Hiervoor is geen handtekening noodzakelijk.


Dienstverlener

KINDEROPVANG KIDS WORLD V.O.F.